Menu

Office : 02-889-3458
คุณศิระ : 099-294-5526
คุณธนัท : 096-592-5265

  • 1.
  • 2.

 

1 ส่งแบบฟอร์มขอราคา และแนบโปรแกรมและแผนที่ ผ่านหน้าเวป หรือที่  Email : kanayont_coach@hotmail.com

2 ทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาทางอีเมล ภายใน 2 วัน ทำการ

3 ลูกค้าแจ้งตอบรับใบเสนอราคา เซ็นยืนยันการใช้รถในใบเสนอราคา

4 ลูกค้าโอนชำระมัดจำ  เข้าบัญชีธนาคาร และส่งหลักฐานใบนำฝากพร้อมใบเสนอราคาที่ลงนามแล้วกลับมา

   การจองรถจะสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้ส่งใบยืนยัน และโอนมัดจำเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

   ลูกค้าติดต่อรับทะเบียนรถ ชื่อพนักงานขับรถ และเบอร์ ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 1-2 วัน

   ชำระเงินส่วนที่เหลือ ณ.วันเดินทางโดยการโอนหรือจ่ายกับพนักงานขับรถ ก่อนออกเดินทางกลับ

   พนักงานขับรถจะส่งมอบ ใบเสร็จรับเงิน และขอรับหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)